ราคาสินค้า

  • ราคาสินค้าทั้งหมดได้รวมค่าจัดส่งสินค้าไว้ในราคาสินค้าแล้ว ยกเว้นจะมีการแจ้งเป็นรายกรณี
  • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
  • ราคาสินค้าอาจมีเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าล็อตใหม่เมื่อสินค้าล็อตถูกจำหน่ายหมด
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เห็นสมควร